Archive for Czerwiec, 2012

quantophrenia, n. /ˌkwɒntəˈfriːnɪə/: Undue reliance on or use of facts that can be quantified or analysed using mathematical or statistical methods; inappropriate application of such methods, esp. in the fields of sociology and anthropology — Oxford English Dictionary


[Anatoly] Vershik and [Jim] Carlson were having tea. Yau’s name came up; he was apparently holding a conference to celebrate his fifty-ninth birthday. „I don’t understand it,” Vershik grumbled. „I know Gian-Carlo Rota held a conference to celebrate his sixty-fourth birthday, but sixty-four is two to the sixth power — and what is fifty nine? […]


Internetsy obiegła wiadomość, że człowiek nie pochodzi z Afryki, tylko z Azji. „Od­kry­cie w Bir­mie ko­pal­nych szcząt­ków nie­wiel­kie­go zwie­rzę­cia Afra­sia dji­ji­dae ży­ją­ce­go 37 mln lat te­mu sta­wia na gło­wie do­tych­cza­so­wą wie­dzę o po­cho­dze­niu czło­wie­ka. Do­wo­dzi, że gru­pa ssa­ków na­czel­nych, z któ­rych w pro­ce­sie ewo­lu­cji na­ro­dzi­ły się mał­py i lu­dzie, przy­by­ła do Afry­ki z Azji. Przez […]